FI SE EN
Etusivu  | Matkailuinfo  | Tapahtumat  | Palveluhakemisto  | Hallinto ja palvelut  | Yrittäjyys  | Ajankohtaista
Kunnanjohtajan tervehdys
Hallinnollinen asema
Kuntatietoa
Tontit ja asuminen
Hallintotoimi
Kirjasto-kulttuuritoimi
Koulutoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Vanhuspalvelut
Lasten päivähoito
Kustavin terveysasema
Vakka-Suomen sosiaalipäivystys
Tekninen toimi
Vapaa-aikatoimi
Taloudelliset ja oikeudelliset palvelut


Sosiaalitoimisto ja palvelut

Sosiaalitoimisto on kunnanvirastossa osoitteessa
Keskustie 7, 23360 KUSTAVI

Sosiaalilautakunnan tavoitteena on riittävillä ja laadukkailla sosiaalitoimen palveluilla tukea kuntalaisten hyvinvointia.

Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen

Tavoitettavissa sosiaalitoimistossa ajanvarauksen mukaan.

Puhelinaika päivittäin klo 9.00-10.00
Puh. (02) 842 6614
050 - 338 8351
marika.lehtinen@kustavi.fi

Sosiaalilautakunnan jäsenet 2013-2016:

Sirpa Koskinen, puheenjohtaja
Jarmo Mäntynen, varapuheenjohtaja
Susanna Koskinen, jäsen
Kari Herhi, jäsen
Matti Orrensalo, jäsen

SOSIAALIPALVELUT

Lasten päivähoito

Järjestetään Suotorpan päiväkodissa.

Kotipalvelu ja vanhusten palvelut

Katso kohdasta Palvelukeskus.

Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminta on käynnistynyt tammikuun 2012 alussa. Lisätietoja tästä.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Vammaisille tarkoitettuja erityispalvelija ovat mm. vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat apuvälineet ja laitteet sekä tulkkauspalvelut.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haetaan kirjallisella lomakkeella ja liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus.

Lisätietoja:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen
Puh.(02) 842 6614

Isyyden vahvistaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys on käytävä tunnustamassa lastenvalvojan luona, jotta lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä lapsella on.

Lapsen isyys tunnustetaan äidin kotipaikkakunnan lastenvalvojan luona. Kummamkin vanhemman tulee henkilökohtaisesti käydä lastenvalvojan luona.Maistraatti vahvistaa isyyden.

Kun isyys on tunnustettu, lapselle voidaan antaa isän sukunimi, hän saa perintäoikeuden isän puoleiseen sukuun ja isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen.

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltaja on äiti. Isyyden tunnustamisen jälkeen vanhemmat voivat tehdä sopimuksen yhteishuollosta. Tällöin vanhemmat yhdessä päättävät lapsen asioista.

Lastenvalvoja vahvistaa huoltosopimuksen isyyden vahvistamisen jälkeen.

Kustavin kunnan lastenvalvoja on
Marika Lehtinen
Puh.(02) 842 6614

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus

Kun lapsi syntyy avioliitossa, molemmat vanhemmat ovat yhdessä hänen huoltajiaan. Erotilanteessa vanhemmat joutuvat miettimään, kuinka järjestävät lapsen huollon.

Huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Huollon ja tapaamisoikeuden tarkoituksena on myös turvata myönteiset ja läheiset suhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapsen huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, sukunimestä ja uskontokunnasta. Huoltajalla on myös oikeus saada tietoja lapsestaan mm. päiväkodista, koulusta ja terveydenhuoltohenkilökunnalta.

Tapaamisoikeudella sovitaan lapsen yhteydenpidosta siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.

Vanhempien välinen sopimus tehdään sosiaalipalveluissa. Mikäli vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen sopimuksen sisällöstä, voidaan asia jättää käräjäoikeuden päätettäväksi.

Lisätietoja:
Lastenvalvoja Marika Lehtinen
Puh. (02) 842 6614

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen

Vanhemmilla on lakiin perustuva velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla on oikeus saada lapselle elatusapua. Elatusavusta ja sen suuruudesta vanhemmat voivat sopia keskenään vapaamuotoisesti tai kunnan sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella. Jos vanhemmat eivät pääse sopuun elatusavusta, tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän.

Elatustuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.4.2009.

Vanhempien erotessa elatustuen vahvistaminen voidaan tehdä elatussopimuksella (kunnan sosiaalitoimisto) tai tuomioistuimen päätöksellä.

Elatustukien ja elatusapuvelan perintään liittyvissä asioissa voi asioida missä tahansa Kelan toimistossa.

Puhelinpalvelu:
020 692 206 (suomi)
020 692 226 (ruotsi)
www.kela.fi

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelutyön tehtävänä on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä.

Lastensuojeluasoissa yhteydenotot:

Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen
Puh. (02) 842 6614

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentulon muoto. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa muut tulot tai varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin.

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö tai perhe, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloaan ansiotyöllään, yritäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai ensisijaisen sosiaaliturvan kautta.

SOSIAALIASIAMIESPALVELUT

Sosiaaliasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab:stä.
Yhteydenotot ja yhteydenpito tapahtuvat seuraavilla tavoilla:
Puhelimitse: 050 559 0765
Puhelinaika ma 12.00-14.00 sekä ti, ke ja to 9.00-11.00.
Sähköpostitse: kati.lammi@vasso.fi

Sähköpostilla voi lähettää yhteydenottopyynnot ja yleiset kysymykset. Salassa pidettäviä asioita ei pidä välittää sähköpostitse.
Postitse: Oy Vasso Ab, Verkatehtaankatu 4, 4 krs., 20100 TURKU

Lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä.

Henkilökohtaiseen tapaamiseen on mahdollisuus etukäteen sovittuna ajankohtana Kustavin kunnanvirastossa.
Sosiaaliasiamies toimii sekä yksityisen että julkisen sosiaalihuollon piirissä.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa sosiaalihuollon asiakkaita
eri sosiaalihuollon palveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies tiedottaa asiakkaan
oikeuksista ja seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuo asiakkaalle myös
mahdollisuuden muistutuksen tekemiseen, jos hän on tyytymätön saamaansa
kohteluun. Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa asiakkaita muistutuksen tekemisessä.
Sosiaaliasiamies voi toimia myös sovittelijana asiakkaan pyynnöstä.